Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Enligt Lag 2003:778 om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att kunna göra detta rekommenderas att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivs under byggnadens eller anläggningens hela användningstid.

Vad innefattar det systematiska brandskyddsarbetet? Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp utan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren bör utforma någon form av gränsdragningslista för att klargöra ansvarsområden.

SKT har unik kompetens i utformning av SBA-arbetet oavsett organisationsstorlek samt branschinriktning….