Värdeflödesanalys VSM

En värdeflödesanalys (Value stream mapping) är ett LEAN-Verktyg som innebär en kartläggning av processers och produktfamiljers värdeflöde. Syftet med analysen är att identifiera, prioritera & eliminera de slöserier som finns i värdeflödet. Slöserierna kan vara kopplade till exempelvis kvalitetsbrister, brister i information, ledtider, onödiga lager eller omställningstider.

I första läget identifierar ett tvärfunktionellt team nuläget. I andra läget identifierar man ett önskat läge (där man eliminerat slöserier) som man vill uppnå inom ett planerat tidsintervall. Baserat på det önskade läget tar man sedan fram aktivitetsplaner för att nå det önskade resultatet. Dessa aktivitetsplaner följs sedan upp i fastställda forum.värdeflödesanalys2

Fördelar med Värdesanalys

  • Fokuserar på kunden och kundens krav
  • Enkelt att visualisera hela processflödet
  • Beslut tas på helheten, enkelt att se vilka aktiviteter som skall prioriteras
  • Gör det enkelt att även se informationsflödet
  • Ett tvärfunktionellt verktyg som motiverar och engagerar.
Klicka här för prisuppgift & offert.