Produktionslayouter

Valet av produktionslayout beror till största delen på de produkter som produceras, främst i form av volym och varianter. Inom produktionsindustrin används oftast fem olika typer av produktionslayouter.LAYOUT-2

  • Fast position
  • Funktionell verkstad
  • Flödesgrupper
  • Kontinuerlig tillverkning
  • Lina

 

Fast position

Denna produktionslayout används till stora objekt till exempel båtar, hus och flygplan. Tillverkningen i denna layout sker oftast i låg volym då maskiner och personal flyttas runt produkten. Produkterna har många varianter, oftast unika med låg efterfrågan. Produkterna brukar vara halvfärdiga för att lägga ut det på entreprenad, vilket ger en mindre kapitalbindning. Oftast brukar slutprodukten vara på den plats där den ska användas.

Funktionell verkstad

Denna typ av produktionslayout samlar maskiner med samma funktion på samma plats. Detta medför att alla operationer av en bestämd typ utförs inom en avgränsad yta. Produkten förflyttas mellan de olika arbetsplatserna beroende på vilka operationer som måste göras. Arbetarna i funktionell verkstad är oftast yrkesskickliga, vilket medför att det ofta är enkelt att implementera nya produkter i systemet. Funktionell verkstad ger en stor flexibilitet då flera olika produkter kan tillverkas samtidigt. Underleverantörer och specialinriktade företag med många produkter använder denna typ av layout. Layouten lämpar sig väl då operationstiderna varierar mycket.

Flödesgrupp

Flödesgrupp innebär att maskinerna är grupperade i flödesriktning, för att eliminera transporten mellan maskinerna. Tillverkningsvolymen är stor och produktvarianter är få. Syftet med layouten är att minska genomloppstiden och förenkla planeringen i systemet. En order ges ut till hela gruppen och arbetarna tar ansvar för genomförandet av ordern. En stor nackdel är att det kan vara svårt att implementera nya produkter. Det krävs ofta ett helt nytt system. Produkterna och varianten bör vara få och med hög volym för att produktionslayouten skall kunna fungera. I flödesgrupper bildas ofta flaskhalsar. I denna layout kan produkterna tillverkas batchvis. Det innebär att flera produkter tillverkas åt gången för att minska omställningstiden.

Kontinuerlig tillverkning

Vid produktion i t.ex. ton, liter och meter brukar kontinuerlig tillverkning benämnas. Det innebär en enhet med inflöde och utflöde som tillverkar stora volymer från stora kundorder. Exempel på sådana industrier är metall, pappersbruk, bryggerier mm

Lina

Vid massproduktion eller standardiserade produkter där efterfrågan är hög och jämn kan en produktionslina utformas. Vid lina står maskinerna i rad och är ofta sammankopplade med rullband. Detta ger mindre genomloppstid och mindre produkter i arbete. En nackdel är känsligheten, störningar i produktionen medför att hela produktionen bromsas. Linan är bra när man har små förändringar i produkten och mycket hög tillverkningsvolym

Kontakta oss för mer information