Produkt- och investeringskalkyler

Ett företag investerar normalt för att bibehålla eller öka sin kapacitet. Genom att investera vill företaget åtminstone ha kvar den lönsamhet man har – helst vill naturligtvis företaget försöka förbättra den. En inves- tering får oftast ekonomiska konsekvenser under flera år.

Produktkalkyleringen är ett företags huvudverktyg i den ekonomiska styrningen. Den är till för att fungera som ett beslutsunderlag vid t.ex. prissättning, offerter och val av produktionssätt. Det som produktkalkylen informerar om är kostnader och lönsamhet för specifika produkter. Med andra ord – det ”handlar om att fastställa de intäkter och kostnader som hör till företagets respektive produkter”.

Den svåra biten är att fastställa vilka de egentliga kostnaderna är. Olika sorters omkostnader som ett företag har ska omfördelas och härledas till enskilda produkter. För att göra en produktkalkyl finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt, man utgår antingen från en självkostnadsmodell eller en bidragsmodell. Det som skiljer de två åt är hur man väljer att omfördela kostnaderna. En självkostnadskalkyl omfördelar alla kostnader medans en bidragskalkyl har en ofullständig omfördelning. I normala fall upprättas kalkyler både i förhand och i efterhand i jämförelsesyfte för att kunna göra en avstämning med vilka kostnader och intäkter som faktiskt medförts.

Produktkalkyler kan även se olika ut beroende på vilket sort företag det handlar om. Om det är ett tillverkande företag så skiljer sig kalkylering åt från t.ex. ett tjänsteföretag eller ett handelsföretag.

En investering får alltid konsekvenser

När ett företag väljer att investera får det många gånger ganska stora ekonomiska konsekvenser. Förutom att det vid själva investeringstillfället krävs kapital (eget eller lånat) som kommer att bindas under en längre tid, påverkas likviditeten genom in- och utbetalningar. Under den tid som investeringen utnyttjas måste företaget uppskatta, kalkylera, framtida in- och utbetalningar samt eventuellt ett restvärde på investeringen.

Beroende på vilka kriterier företaget använder gäller det att komma fram till om investeringen är lönsam att göra eller inte utifrån dessa kriterier.

Innan investeringen görs

Innan en investering görs gäller det att ha tänkt igenom en del frågeställningar.

 • Vilket är problemet?
  Försök att klargöra problemet så tydligt som möjligt. Är det maskinens kapacitet som är problemet eller är det kvaliteten på produkterna? Fattas det lagerutrymme? Behöver företaget uppfylla något miljökrav? Är mark- naden i tillväxt och vi har expansionsmöjligheter? Och så vidare.
 • Vilka alternativ finns?
  Går det att reparera/renovera befintlig utrustning? Kan vi leasa istället för att köpa? Går det att förändra produktionssätt, linjeutförande? Finns det andra leverantörer, konstruktioner? Kan vi senarelägga investeringen? Går det att köpa kapacitet, halvfabrikat, av någon annan? Och så vidare.
 • Vilka faktorer påverkar de olika alternativen?
  Personalen, behöver de utbildas? Krävs det nya medarbetare med kunskap som idag saknas på företaget? Vilka är kostnaderna för drift och underhåll för de olika alternativen? Krävs det mer golvyta, nya lokaler, för något av alternativen? Och så vidare.
 • Vilket alternativ ska väljas?
  Eventuellt får investeringskalkylering göras på mer än ett alternativ.

Därefter vidtager arbetet med att ta fram en investeringskalkyl för att se vilka ekonomiska konsekvenser investeringen får.

Kontakta oss för mer information & offert