FÖRSTUDIE

Processen inleds med en förstudie där vi analyserar din verksamhet och kartlägger behov och förbättringsområden. Det är viktigt att så tidigt som möjligt se de ekonomiska och tidsmässiga vinsterna som ditt företag kan göra. Efter en grundlig analys av nuläget och genomgång av möjliga framtidsscenarier tar vi fram ett eller flera förslag på lösningens utformning. Efter detta steg har företagsledningen ett bra underlag för att säga ”go eller no go” till en fortsättning.

Nulägesanalys

En nulägesanalys genomförs för att kartlägga det nuvarande flödet. Beroende på produkt finns ett väldefinierat arbetssätt där varje del i logistikflödet analyseras på både strategisk och operativ nivå. Målet är att beskriva dagens processer inom och utanför ditt företag, och därmed öka förståelsen för brister och möjligheter.

Nulägesanalysen bedrivs ofta i form av workshops där frågor diskuteras mellan SKT och utvalda representanter från ditt företag. Aktuella nyckeltal (KPI) visar på möjligheter och stimulerar vår kreativitet.

Framtidsscenario

Ett framtidsscenario utgår alltid från nulägesanalysen och syftar till att identifiera de aktiviteter eller förändringar inom företagets flöden som kommer att ske på kort och lång sikt. Denna fas genomförs för att säkerställa att den utarbetade lösningen blir optimal med hänsyn till nuvarande förutsättningar och framtida påverkande faktorer.

Med hjälp av databaserna som skapats i nulägesanalysen kan vi simulera framtida scenarier. SKT tar fram underlag som beskriver kostnader och ledtider i värdekedjan utifrån fördefinierade parametrar.