Lean Production

Ingen process är så bra att den inte kan förbättras. Det är en av grundfilosofierna i Toyotas produktionssystem (TPS) som är det mest kända konceptet som gett upphov till begreppet Lean Production. Det koncept vi tillämpar grundar sig också helt på detta koncept.

Lean – från slöseri till värdeskapande verksamhet!

  • Lean är ett sätt att tänka – Att tänka ut möjligheter att eliminera slöseri på ett sätt som förbättrar verksamhetens effektivitet. Ett sätt att arbeta med fokus på värdeskapande produktion, dvs. att undvika allt slöseri som inte bidrar till att skapa kundvärde.
  • Med Lean orienterar företagsverksamhet sig mot det som ger mer kundvärde och som eliminerar slöseri som överproduktion, väntan, kvalitetsbrister, lager, transporter, onödiga arbetsmoment och rörelser.
  • Tid är pengar – Med ett lyckat Lean Production införande kan verksamheter orientera sig mer mot det som ökar kundvärdet och eliminerar slöseri. Många företag som tidigt insett fördelar med Lean filosofin och som arbetar efter det tankesättet idag, har redan börjat plocka ”LEAN frukter”.
  • Många företag har reducerat sina kostnader rejält, blivit mer effektiva, lönsamma och konkurrenskraftiga, samt fått friskare och nöjdare medarbetare. Lean Production ger stora effekter på kort tid. Exempel på vad som kan uppnås;
  • Genomloppstider kan reduceras med 90%
  • Produktiviteten kan ökas med upp till 50%
  • Produktkvalitet kan förbättras med upp till 80%
  • Varulager kan reduceras med upp till 80%
  • Produkt-i-Arbete (PIA) kan reduceras med upp till 50%
  • Utrymme kan reduceras med upp till 75%
Kontakta oss för pris

Hur går en implementering av Lean till?

Lean är en filosofi (hur ska vi tänka?) och inte metod (hur ska vi göra?) eller verktyg (göra med vad?). Lean är mycket mer än ett projekt, Lean är en resa man påbörjar. Därför är det viktigt att resan startar från rätt referenspunkt.

Företag/konsulter uppfattar och använder Lean på skilda sätt och väljer därmed olika vägar vid implementering av Lean. Vi anpassar implementeringen efter de förhållanden som råder på det aktuella företaget. Vår erfarenhet visar att det är svårt att planera införandet i detalj innan man har kartlags nuläget, definierat intressenter/kunder och deras krav/behov samt gjort en GAP-analys.

Lean Production

Implementering av Lean Production

Vår erfarenhet säger att det är svårt att planera längre än till och med steg tre. Därför lägger vi alltid in en punkt för avstämning och analys efter att man har gjort en GAP analys. Utifrån den analysen lägger man upp en plan för det fortsatta arbetet.

Steg 1: Kartlägg nuläget

Att skapa en objektiv bild av företagets nuläge, dvs. hur arbetar vi idag och hur tillgängliga resurser (personal, maskiner, utrustning, tid, logistik & flöden, kommunikation etc.) utnyttjas. Läs mer om vår nulägesanalys här…

Steg 2: Identifiera & definiera

Att identifiera, definiera och kartlägga företagets kunder/intressenter och deras krav, behov och förväntningar.

Steg 3: Utför GAP – analys

Att analysera resultat mellan steg 1) och i steg 2) samt identifiera potentiella slöserier/avvikelser som gör att det finns ett gap/skillnad mellan vad/hur vi arbetar idag och vad/hur vi bör göra. Efter den här steget påvisas företagets verkliga förbättringspotential.

 

Avstämnings- och beslutspunkt

Efter att vi undersökt/analyserat skillnad mellan nuläget och framtidsläget och vad det kan bero på (om sådan finns) är det nu dags att ta beslut om nästa steg. Ska man gå vidare och förbättra, förändra eller underhålla nuvarande tillstånd eller helt enkelt nöja sig med det man uppnått hittills . Det är först här man tar beslut om man vill implementera Lean metoder/verktyg eller något annat förbättringsprogram. Om man nu väljer Lean fortsätter vi med steg 4.

Steg 4: Upprättande av handlingsplan

Att bedöma/välja vilka (av de många) Lean metoder, verktyg och tekniker som passar till den aktuella verksamheten och dess problem samt på vilket sätt dessa skall implementeras i verksamheten

Steg 5: Introduktion och förberedelse

Att förankra Lean filosofin hos all personal, anpassa arbetsorganisationen, genomföra grundläggande Lean introduktion (utbildning) till all personal på företaget (t.ex. Lean Spelet), genomföra separata utbildningar inom olika Lean metoder/verktyg, så som 5S, SMED,TPU etc. för de som ska arbeta djupare med dessa, samt skapa en eller flera förbättringsprojekt (projektplan, projektledare, coach, projektgrupp, etc.).

Steg 6: Implementering av Lean metoder/verktyg

Att skapa förutsättningar för kontinuerligt och störningsfritt produktionsflöde genom implementering av valda Lean metoder/verktyg, först inom ett visst avgränsat område (pilot) för att sedan successivt utvidga detta till hela verksamheten.