Felriskanalys FMEA

FMEA skapar nyckeln till framgång för varje nytt projekt genom att hjälpa till med grundläggande förberedelser. En viktig del i förberedelserna är att definiera projektets olika moment och att förutse vilka situationer som kan uppstå. Inga möjliga situationer ska vara oförutsedda situationer! Därför är det så viktigt att arbeta med FMEA.

I en produktionsprocess finns det alltid en risk att fel uppstår. Dessa fel kan påverka både processens effekivitet och produkterna som tillverkas, med ökade kostnader och försämrad kvalitet som följd. I allvarligare fall kan fel leda till tillbud och olyckor som riskerar människors hälsa, både för operatörer i produktionen och slutanvändaren av produkten. Redan innan produktionen påbörjas är det önskvärt att maximera produktionsprocessens effektivitet och samtidigt minimera antalet fel. Under pågående produktion är det viktigt att upptäcka och åtgärda allvarliga fel och brister i processen och de detaljer som tillverkas.felriskanalys

Genom att ta fram en feleffektanalys, FMEA (eng. Fault Mode and Effect Analysis) inför varje ny tillverkningsprocess får man en tydlig överblick över vilka fel som kan uppstå. För varje steg i processen specificeras vilka typer av fel som kan uppstå, felens effekt samt vad som kan orsaka dem. Vidare bestäms vilken kontroll som bör utföras för att upptäcka felen samt rekommenderade och eventuella vidtagna åtgärder. En feleffektanalys är en form av riskanalys som följer specifika standarder och krav från industrin.

Kontakta oss för pris