Daglig styrnings tavlor

 

Daglig styrning är ett ledningsverktyg där målet är att nå de dagliga och veckovisa målen för att långsiktigt kunna arbetar mot en störningsfri produktion och se till att frågeställningar och problem lyfts till ytan och hanteras på rätt sätt. Målet med daglig styrning är att skapa långsiktiga återgärden för att undvika snabba lösningar som inte gynnar företaget på lång sik

 

Vad är daglig styrning?

 

Arbetet kring daglig styrning sker oftast med enkla manuella metoder på fysiska tavlor ute i verksamheten. Enkla tillbehör används så som pennor, magneter och post-it-lappar i olika färger. Kommande aktiviteter och problem tas upp och tillsammans kan gruppen långsiktiga lösningar som behövs uträttas för att få en störningsfri miljö.

Fokus ligger inte enbart på att konstatera att det har skett en avvikelse, utan det är viktigt att förstå vad avvikelserna beror på. Daglig styrning är verktyget för verksamheten som talar om hur man ska göra för att komma vidare och bli mer effektiv.

Mötena sker oftast på avdelningsnivå eller fabriksnivå med nyckelpersoner från produktion samt ledning. Detta gör det enklare att styra och prioritera avvikelserna vilket ger ett mycket tydligare ledarskap. De blir även en större träffsäkerhet i avvikelsehantering eftersom man i daglig styrning kan identifiera och prioriterat bättre i produktionen.

 

Produktionsuppföljning är viktigt för att lyckas

 

Att ha ett bra underlag som visar vilka förluster som orsakar störningarna i produktionen är A och O för att lyckas med daglig styrning. Det finns olika arbetssätt att få in data från produktionen, antingen följer man upp produktionen manuellt med papper, penna och tidtagarur eller så använder man sig av ett produktionsuppföljningssystem som automatisk samlar in era nyckeltal.

Produktionsuppföljningssystemet ger företaget ett faktabaserat underlag som svart på vitt kan tala om vilka åtgärden som måste sättas in och i vilken ordning avvikelserna bör bearbetas. Det kan vara svårt att arbeta effektivt med daglig styrning om man inte vet exakt vilka problem man har eller hur mycket de egentligen påverkar verksamheten och processerna.

Utan ett uppföljningssystem får man helt enkelt inte ett underlag man kan lita på till hundra procent, vilket i sin tur genererar i att det blir svårare att fatta viktiga beslut och vart man ska lägga fokus.

Få Prisuppgift