Arbetsplatsutformning

Ergonomisk design av arbetsplatser, verktyg och utrustning är nödvändigt men inte tillräckligt för att få en rationell produktion. Därutöver krävs att arbetsplatserna är anpassade till önskat produktionsupplägg och att brukarna vill och kan använda arbetsplatser, utrustning och skydd på tänkt sätt.

 

Anpassning efter produktionsupplägg

Vid flödesinriktade produktionsupplägg med teamarbete och kopplade leveranskedjor blir kraven på arbetsplatsernas utformning speciella. Exempelvis blir kraven på kommunikation med omgivningen, medarbetarna och ledningen mer accentuerade än vid funktionsuppdelning. Viktiga men motstridiga krav på överblick och störningsfrihet kan bli svåra att lösa. Exempelvis vill man ofta integrera miljömässigt störande arbetsplatser i en flödesline vilket gör kraven på skyddsanordningar, bulleravskärmning, processventilation och arbetsplatsbelysning intrikata att lösa.

Leankrav med exempelvis visuella ordersystem, materialförsörjning med små buffertlager, minimalt ytslöseri, ordning och reda, standardiserat arbetssätt, utjämnat flöde mm ställer också stora krav på arbetsplatsutformningen.

Delaktighet ger lärande och motivation

Utformningen av arbetsplatser skall självfallet utgöra en kundinriktad process i sig. Delaktigheten från de berörda är nödvändig för att lösningarna skall bli praktiskt användbara och använda i praktiken. Samtidigt är delaktighet i utformningsarbetet utmärkt för att skapa förståelse för och utbilda i nya arbetsformer.

Ergonomi och arbetsmiljö

SKT har en unik kompetens i utformning av arbetsplatser med höga krav genom våra expertkunskaper i ergonomi, säkerhet och arbetsmiljö kombinerat med djup förståelse av lean produktion och specialkunskaper i layoutteknik för samverkan.

VIll du veta mer?