Om ISO och andra standarder

ISO (International Organization for Standardization) är världens största utvecklare och utgivare av internationella standarder. Några av de mest välkända standarderna vi har i Sverige är ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Dessa standarder är allmänt utformade med generella krav och är inte branschspecifika. Det finns branschspecifika kvalitets- och miljöstandarder som t ex ISO/TS16949 som ären kvalitetsledningssystemstandard för leverantörer inom bilindustrin.

Fördelar med ISO certifiering

Anledningen till certifiering, i de flesta fall, är krav från kunder men det finns också andra skäl. Det kan bland annat vara ett internt behov att förbättra ordning och reda samt att     konkurrenterna har certifierat sig. Nedan följer de fyra vanligaste anledningar till certifikat:

  • Krav från kunder -Företaget ska se till kundernas bästa det vill säga att kunden är nöjd med den levererade kvaliteten på varor och tjänster. Genom att certifiera sig får de en chans att visa att de aktivt arbetar med kvalitet och miljö samt att samtliga medarbetare är involverade i arbetet.
  • Effektivare verksamhet -En motivation för att certifiera sig är att företaget insett sina brister i rutiner och processer samt önskar att förbättra dessa. Alla i företaget ska vara delaktiga och ha tillgång till den nödvändiga informationen för att delta i utvecklingen. Om man lyckas med detta kan det innebära att styrningen bedrivs på ett bättre och mer resurssnålt sätt. Om företaget går bra kan detta leda till att de anställda känner sig tryggare som i sin tur leder till ökad trivsel.
  • Marknadsföringsfördelar -Genom att ha en väldokumenterad och effektiv kvalitetsstyrning får företag vissa fördelar i jämförelse med sina konkurrenter. Ur marknadsföringssynpunkt kan företaget vinna på att certifiera sig. Vidare kan det var viktigt för vissa intressenter att handla med det certifierade företaget.
  • Minimering av bristkostnader -Genom att införa ISO certifieringar kan företag minska kostnader kopplade till kvalitet och miljö som till exempel omarbetningar och reklamationer.

LEDNINGSSYSTEM

Vad är ett ledningssystem?

Ett ledningssystem används för att förbättra den egna verksamheten. När man upprättar ett ledningssystem går man igenom hur verksamheten fungerar och bestämmer sig för hur man skall arbeta i framtiden. Man tar fram policy, mål och dokumentation som beskriver hur man skall arbeta för att uppnå de mål man har med verksamheten

Varför inför man ledningssystem?

Tanken med ett ledningssystem är att man skall systematiskt arbeta för att uppnå de mål man satt upp. Ständig förbättring är ett vanligt begrepp som används för att beskriva hur man ska arbeta med ledningssystem. Det innebär att man hela tiden behöver se över hur organisationen presterar och sedan bearbetar man den information man fått in, för att se hur man kan förbättra sig ytterligare.

integrerat-ledningsystem

Integrerat ledningssystem

Ett integrerat ledningssystem innebär att man sätter ihop två eller flera ledningssystem till ett. Det vanligaste idag är att man integrerar ISO 9001 och ISO 14001 och det är också vanligt att integrera OHSAS 18001 med dessa. Syftet med ett integrerat ledningssystem är att man ska upprätta riktlinjer och direktiv för sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete så att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar på dessa områden.

När man skapar ett integrerat ledningssystem beskriver man företagets verksamhet i en manual och man utgår då från de krav som finns i kravstandarden för ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Standarderna beskriver vad som ska ingå i det integrerade ledningssystemet men inte exakt hur det ska göras. Det är viktigt att anpassa ledningssystemet efter det specifika företaget och verksamheten som bedrivs där.

 

Fördelen med ett integrerat ledningssystem

Det finns många likheter i flera system så därför finns det både tid och pengar att spara genom att integrera. Fördelen med ett integrerat system är också att systemet blir mera överskådligt, effektivt och lättarbetat.

Vårt mål är att skapa ett enkelt integrerat ledningssystem som går snabbt att införa. Då är det lättare att förstå vad det handlar om.
Dokumentationen skall hållas minimal. För vad gör det om kvalitets- och miljöhandboken är tjock men ingen läser den?

Vi lägger fokus på att genomföra förbättringar i er nuvarande verksamhet. Det är så våra kunder får största möjliga nytta av våra tjänster. Vi tipsar om förbättringar och lösningar. Är våra idéer bra så genomför våra kunder dessa. Oftast har våra kunder egna idéer som man inte hunnit genomföra och då tar vi tag i det tillsammans. Det viktiga är att något blir gjort. För syftet med att införa ett integrerat ledningssystem är att man skall bli bättre.