Psykosociala skyddsronder

Psykisk ohälsa är den i särklass tyngsta sjukdomsbördan i hela världen. Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken och blir ofta längre än andra sjukskrivningar. 1 av 5 svenskar som arbetar har problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar. Siffrorna visar att psykosociala skyddsronder är väl värda att genomföra.

Många företag väljer att göra riktade psykosociala skyddsronder. SKT kan vara er stödresurs i denna process. Målet brukar vara att lära sig en metod att diskutera och åtgärda även så kallade ”mjuka frågor”, skapa en god psykosocial arbetsmiljö samt att såväl chefer som medarbetare får en helt ny förståelse för hur den psykosociala arbetsmiljön bygger organisationen och samvarierar med organisationen effektivitet, riktning och värde.

Skapa trygga former

Det är viktigt att medarbetare under trygga former får möjlighet att:

  • utbyta erfarenheter om den psykosociala arbetsmiljön,
  • identifiera risker och förebygga dåliga arbetsförhållanden,
  • hitta proaktiva och framåtriktade utvecklingsmöjligheter i verksamheten.

Man kan göra en psykosocial skyddsrond på olika sätt. Till exempel med hjälp av en enkät eller checklista som alla på arbetsenheten får fylla i som ett underlag för diskussioner. Eller sittronder där naturliga arbetsenheter avsätter tid för särskilda möten då den psykosociala arbetsmiljön diskuteras.

Kontakta oss för offert