Fysisk arbetsmiljö

Enligt arbetsmiljölagen ska det på varje arbetsplats bedrivas systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetet ska vara en naturlig del av verksamheten.

Människor har i alla tider arbetat. Det är genom arbetet vi kan försörja oss och skaffa mat, kläder och annat som vi behöver i vardagen. Arbetet har stundom varit farligt och riskfyllt men arbetet har likväl enträget utförts. Idag har vi mer kunskap om vad i den fysiska arbetsmiljön som påverkar hälsa. Även om vi sällan hotas av livsfara i dagens arbetsformer är kunskap om hälsorelaterade faktorer i den fysiska arbetsmiljön ett viktigt vapen i jakten mot ohälsan.

Vad är fysisk arbetsmiljö?

Med fysiska arbetsmiljöfaktorer avses de faktorer som omger och påverkar oss på arbetsplatserna, där vi är satta att utföra våra arbetsuppgifter. Den som arbetar i stekande sol eller i bister kyla har svårt att glömma sin fysiska arbetsmiljö. Men den fysiska arbetsmiljön kan också innebära fysiska påfrestningar som inte är lika tydliga: ett surrande bakgrundsljud, ett kontor som inte är ergonomiskt utformat och ger skador på sikt, återkommande lyft som sliter.

Goda fysiska arbetsmiljöförhållanden minskar risken för ohälsa och olycksfall i arbetet samt ökar möjligheterna till trivsel och välbefinnande och därmed förutsättningarna för bra arbetsprestationer.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. I arbetsmiljölagen anges även att chefer och arbetsledare ska ha kompetens för att klara sina uppgifter i arbetsmiljöarbetet. Chefer och arbetsledare kan fördela arbetsuppgifter men arbetsmiljöansvaret är alltid arbetsgivarens. För att medarbetare ska kunna ta ansvar för sin arbetsmiljö har medarbetarna rätt till information och kunskap om sin arbetsmiljö, om vilka risker som finns och hur de kan förebyggas.