Företagshälsovård

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön. Företagshälsovården arbetar alltså både förebyggande och med arbetsanpassning och rehabilitering för redan sjuka.

Anställda har rätt till en bra arbetsmiljö samt att sjukdomar och olycksfall förebyggs. Arbetet ska anpassas efter den anställdes förutsättningar. Du ska till exempel få hjälp att börja arbeta igen om du varit sjukskriven en längre tid. Om en arbetsgivare inte har tillräcklig kunskap eller tid att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Företagshälsovården kan undersöka riskerna och lämna förslag till förbättring av arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som beställer och betalar för företagshälsovård. De flesta företagen har sin egen företagshälsovård eller anlitar ett företag som sysslar med företagshälsovård

Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården kan också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, och även vid inköp av maskiner och utrustning.

Företagshälsovård kan alltså antingen köpas in av företaget eller finnas som en egen enhet inom företaget. Det finns omkring 400 företagshälsor runt om i landet. Ungefär 70 procent av alla sysselsatta i Sverige uppger att de har tillgång till företagshälsovård.

 

Arbetsmiljö – fysiska, psykosociala/organisatoriska, tekniska förhållanden

Alla anställda har rätt till en god arbetsmiljö, men vad är då arbetsmiljö? Jo, allt som påverkar oss på vår arbetsplats. Arbetsmiljön på ett företag omfattar både fysiska, psykosociala/organisatoriska och tekniska förhållandena oavsett vad verksamheten producerar.Av erfarenhet vet vi att det många gånger kan det vara svårt att i vardagen se sambanden mellan arbetsmiljöfaktorer och att skapa förutsättningar för hållbar hälsa hos chefer och medarbetare. Som företagare är man ofta fullt upptagen med att driva verksamheten!
Den fysiska arbetsmiljön

Den fysiska arbetsmiljön innefattar de saker vi kan ”ta på”, det som hörs och syns. Det kan exempelvis vara stolar, bord, kontorsbord, arbetsytor, datorer, lokaler, ljud och temperatur. Det finns regler och mätbara gränsvärden gällande den fysiska arbetsmiljön och sjukgymnaster/ergonomer och arbetsmiljöingenjörer arbetar med dokumentering, analysering, rapportering och åtgärdsförslag rörande ergonomin av den fysiska arbetsmiljön.

Den psykosociala arbetsmiljön

Den psykosociala arbetsmiljön är mer komplex och svårare att avgränsa. Psykosociala faktorer framkommer genom att arbetsmiljön betraktas ur både psykologisk och sociologisk synvinkel och kan omfatta både fysiska, organisatoriska och sociala miljöfaktorer. Arbetsuppgifternas innehåll, möjlighet till kontakt, inflytande och samarbete samt möjlighet till kontakt och personlig utveckling är alla faktorer som påverkar den psykosociala arbetsmiljön.

 

Psykosociala faktorer som kan leda till ohälsa:

 • Stor arbetsmängd – högt arbetstempo
 • Ensidigt, upprepat och monotont arbete
 • Oklara förväntningar på arbetsinsats – oklara roller
 • Ständiga förändringar – otrygghet i anställningen
 • Risker för hot och våld
 • Skiftarbete – oregelbundna arbetstider
 • Konflikter – kränkningar – trakasserier
 • Arbete med människor
 • Sociala kontakter
 • Ensamarbete
 • Den fysiska miljön

 

SKT är en expertresurs för alla företag oavsett storlek och bransh i deras arbetsmiljöarbete med att identifiera och åtgärda hälso- och olycksfallsrisker i såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.Vi vet att riskerna för olycksfall, tillbud och arbetsskador minskar med ett genomtänkt arbetsmiljöarbete på alla plan.

Arbetsmiljöarbete är lag men även en lönSAM satsning. Friska företag jobbar bättre och trivsel och engagemang ökar. Kostnader för sjukskrivningar, produktionsbortfall, rehabilitering och rekrytering minskar.