Maskinsäkerhet och CE-märkning

 

Varför Maskinsäkerhet

Industrin ska vara en säker arbetsplats. Många arbetsskador har ett direkt samband med användning av maskiner. Maskinsäkerhet handlar om hur maskiner ska vara konstruerade för att människor inte ska komma till skada. Arbetsskadorna kan ofta förebyggas redan på konstruktions- och tillverkningsstadiet och genom korrekt installation. Nästa skäl är det ekonomiska då arbetsplatsolyckor innebär stora kostnader genom sjukskrivningar, skadestånd och produktionsbortfall. Sist men inte minst är att uppfylla de lagliga kraven där vi tidigare har styrts av nationella förordningar men idag styrs av olika EU-direktiv.

 

Maskindirektivet:

Den 29 december 2009 trädde det nya Maskindirektivet (2006/42/EG) i kraft. Direktivet anger för tillverkare, importörer och distributörer de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskiner inom EES. Kraven i direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:3 ”Maskiner”. Viktiga ändringar i nya maskindirektivet är bland annat en breddning av tillämpningsområdet, ändrade undantag, definitioner och certifieringsprocedurer, riskbedömning, nya tekniska krav och krav på delvis fullbordade maskiner. Även innehållet i EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska tillverkningsdokumentationen har modifierats.

SKT gör nulägesanalyser av din verksamhet, hjälper dig med riskanalysen och utför CE- märkning av maskiner och maskinlinjer. Vi kan utföra alla typer av uppdrag som omfattar delar av eller hela CE- märkningsprocessen.

Vi hjälper er även att utarbeta rutiner och instruktioner för att tydliggöra ansvarsfördelning och befogenheter gällande maskinsäkerhet och arbetsmiljö i er verksamhet.

Vi erbjuder tjänster inom maskinsäkerhet som täcker hela CE-märkningsprocessen. Vid inköp, ombyggnation, uppgradering av maskinlinjer, delmaskiner eller hela anläggningar hjälper SKT dig att uppfylla gällande lagkrav.

Vi kan hjälpa er med:

  • Nulägesanalys
  • Riskanalys
  • Maskinstyrning
  • Inköp av maskiner
  • Ombyggnation av maskiner och sammansättning av maskiner
  • Teknisk dokumentation
  • Ny fabrik eller anläggning
  • Projektledning
Kontakta oss för pris