FSC SKOGSBRUKSSTANDARDEN

Vad är FSC?

Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell, ideell organisation som bildades 1993. FSC ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I FSC:s principer och kriterier finns generella riktlinjer som gäller för hela världen. Certifieringssystemet ska anpassas till de olika ländernas lokala förutsättningar genom att det utvecklas nationellt anpassade FSC-standarder. Certifiering enligt FSC är ett frivilligt marknadsstyrt system där markägaren åtar sig att bruka skogen utifrån vad som anges i den gällande standarden. Vid åtagandet visar markägaren att han är beredd att sköta sin skog med högre ambition än rena lagkrav.

 

SKT står till förfogande av uppbyggnad, vidareutveckling av systemet oavsett organisationsstorlek….