BF9K – certifieringssystemet för byggbranschen

BF9K är ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö. Det fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek.

BF9K har funnits sedan år 2000. Systemet togs fram av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med föreningens medlemsföretag och sakkunniga.

Varje företag bygger sitt ­system utifrån BF9K-systemets krav så att det passar den egna verksamheten. En bärande del i systemet är att det finns krav på kontroller i projektet som överensstämmer med gällande samhällskrav i PBL, BBR, EKS, miljöbalken och arbetsmiljölagen.

Syftet med systemet är att dokumentera för beställaren hur företaget uppfyller de krav som ställs beträffande kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Vad innehåller BF9K?

BF9K innehåller:

– Certifieringsregler

– Krav på egenkontroll i projekten

– Krav på utbildning

– Krav på rutiner i projekten

– Krav på administrativa rutiner.

SKT står gärna till förfogande oavsett storlek på företaget…

ISO/IEC 17025:2005

Vad är ISO 17025?

Är en standard för kvalitetsstyrning av provnings- och kalibreringslaboratorier,

Kan användas på alla organisationer som utför provning och/eller kalibrering,

Om laboratoriet uppfyller kraven i ISO 17025 innebär detta också att man följer principerna i ISO 9001,

Standarden är indelad i två huvuddelar;

-Krav på ledningssystem(( inkluderar relevanta krav i ISO 9001 )

-Tekniska krav;

som t e x teknisk kompetens, lokaler, miljöförhållanden m.m.

 

 

SKT står gärna till förfogande vid uppbyggnad, implementering oavsett bransch och storlek på organisationen…

 

FSC SKOGSBRUKSSTANDARDEN

Vad är FSC?

Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende, internationell, ideell organisation som bildades 1993. FSC ska uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I FSC:s principer och kriterier finns generella riktlinjer som gäller för hela världen. Certifieringssystemet ska anpassas till de olika ländernas lokala förutsättningar genom att det utvecklas nationellt anpassade FSC-standarder. Certifiering enligt FSC är ett frivilligt marknadsstyrt system där markägaren åtar sig att bruka skogen utifrån vad som anges i den gällande standarden. Vid åtagandet visar markägaren att han är beredd att sköta sin skog med högre ambition än rena lagkrav.

 

SKT står till förfogande av uppbyggnad, vidareutveckling av systemet oavsett organisationsstorlek….

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Enligt Lag 2003:778 om skydd mot olyckor skall ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. För att kunna göra detta rekommenderas att ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) bedrivs under byggnadens eller anläggningens hela användningstid.

Vad innefattar det systematiska brandskyddsarbetet? Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad eller verksamhet. Lagen uttrycker inte hur ansvaret för brandskyddet ska delas upp utan fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren bör utforma någon form av gränsdragningslista för att klargöra ansvarsområden.

SKT har unik kompetens i utformning av SBA-arbetet oavsett organisationsstorlek samt branschinriktning….

Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3), föreskrifter

Syftet med dessa föreskrifter är att förebygga ohälsa och olycksfall vid viss användning av trycksatta anordningar genom att precisera och komplettera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:4) om användning av arbetsutrustning. Dessa föreskrifter gäller användning och kontroll av trycksatta anordningar och säkerhetsutrustning.

Förskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar börjar att gälla 1 december 2017.

 

 

Ny standard för arbetsmiljöledning – OHSAS 18001 blir ISO 45001

Den nya ISO-standarden för arbetsmiljö ISO 45001 förväntas publiceras under Q4 2017 eller Q1 2018. Grundstrukturen i ISO 45001 blir likriktad med strukturen i nya ISO 9001 och ISO 14001. Detta underlättar integrering av arbetsmiljöarbetet med kvalitets- och miljöarbetet. Det blir därmed lättare för verksamheter som redan är kvalitets- och miljöcertifierade att även ta steget till arbetsmiljöcertifiering.

IATF 16949:2016 ny version av ISO/TS 16949:2009

International Automotive Task Force (IATF) 16949:2016 representerar den nya, reviderade fordonskvalitetsledningssystem standard som upphäver och ersätter ISO/TS 16949:2009. Efter 1 oktober 2017 kan företag enbart certifieras sig mot den nya versionen, IATF 16949, som kommer att anpassas med och hänvisar till den senaste versionen av ISO 9001:2015.